HOME > Paiste > PST 7 > PST 7 Crash

PST 7 Crash

Thin Crash 14″ 16″ 17″ 18″ 19″
PST 7 - Thin Crash

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      


14″:¥14,850(税抜¥13,500)
16″:¥19,800(税抜¥18,000)
17″:¥22,550(税抜¥20,500)
18″:¥24,750(税抜¥22,500)
19″:¥27,500(税抜¥25,000)

Crash 16″ 17″ 18″ 19″
PST 7 - Crash

      
      
      
      
      
      
      
      


16″:¥19,800(税抜¥18,000)
17″:¥22,550(税抜¥20,500)
18″:¥24,750(税抜¥22,500)
19″:¥27,500(税抜¥25,000)

Heavy Crash 16″ 18″
PST 7 - Heavy Crash

      
      
      
      


16″:¥19,800(税抜¥18,000)
18″:¥24,750(税抜¥22,500)